Duurzaam

Voor Waldan vormt duurzaamheid een integraal onderdeel van de strategie ‘done well‘. Na een korte inleiding over duurzaamheid leest u over de voordelen van duurzaamheid voor organisaties en hoe Waldan daarbij kan helpen. Waldan zet ook in op duurzaamheid en nodigt u uit om de mogelijkheden op gebied van duurzaamheid samen te verkennen.

Duurzaamheid is voor iedereen

Duurzaamheid is een breed begrip. Het komt aan bod bij veel onderwerpen, zoals recyclen, welke steeds herleid kunnen worden tot de ESG’s. Dit begrip kreeg bekendheid in 2006, toen de Verenigde Naties ging stimuleren om verantwoord te investeren. De ESG is een samentrekking van de eerste letter van de drie gebieden waarop men kan streven naar duurzaamheid:

  • Milieu (Environmental): onze wereld behouden en maatregelen nemen deze te verbeteren, ofwel aantasting van het milieu te vermijden of te beperken.
  • Sociaal (Social): zorgen voor verantwoorde werkomstandigheden, bevorderen van diversiteit en inclusie, het tegengaan van misstanden, zoals slavernij en kinderarbeid.
  • Bestuur (Governance): zorgen voor behoorlijk bestuur, bevorderen van ethisch en legitiem handelen, het tegengaan van corruptie, sturen op transparantie en verantwoording.

Na de ESG heeft de VN een agenda in 2015 aangenomen voor 2030 met 17 Sustainable Development Goals (SDG‘s) voor de deelnemende landen. Aan de SDG’s ligt wetenschappelijk onderzoek ten grondslag. Uit onderzoek blijkt dat vergaande maatregelen op gebied van duurzaamheid (Milieu) noodzakelijk zijn voor het leefbaar houden van zowel de wereld als de mensheid. Ook vanuit Europa groeit de focus op duurzaamheid, zij hebben in het beleid de ‘Duurzaamheid van de digitale toekomst’ voor 2030 nadrukklijk meegenomen. Overheden krijgen zo ambiteuze doelstellingen om duurzaamheid te realiseren.

Naast een leefbaar milieu heeft de mens als individu ook baat bij duurzaamheid. Duurzaamheid (Social) draagt bij aan gezondheid, persoonlijke zingeving, werkgeluk en het leveren van een positieve bijdrage aan de maatschappij. Hiertoe zetten overheden met regelgeving en het thema maatschappelijk verantwoord investeren (MVI) steeds meer in op verantwoorde producten en diensten, op social return om de impact van bedrijven te verbeteren (naast de bescherming van het mileu). En om consumenten aan te zetten tot duurzamer gedrag en hun vraag naar duurzaamheid te vergroten.

Bij het bedrijfsleven groeit al jaren de aandacht voor duurzaamheid onder de noemer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Bedrijven die duurzaamheid omarmen dragen niet alleen bij aan een betere wereld, maar hebben ook meer zakelijk succes en laten meer groei zien dan niet-duurzame bedrijven. Kortom, duurzaamheid is van wezenlijk belang voor iedereen. En de stappen die bedrijven nemen worden steeds zichtbaarder. Vanaf 2024 verplicht de Corporate Sustainability Reporting Directive om jaarlijks publiek te rapporteren over de impact van hun activiteiten op het gebied van mens en milieu. De (achterblijvende) voortgang wordt hiermee ook zichtbaar.

Duurzaamheid beter benutten met Waldan

Uit het voorgaande blijkt dat duurzaamheid zeer relevant is voor organisaties. Waldan helpt organisaties op juridisch/governance vlak om duurzame stappen te zetten. Uit de ESG’s blijkt dat governance een belangrijk gebied is voor duurzaamheid. Waldan zet expertise in om duurzaamheid in kaart brengen, ondermeer bij inkoop, door te monitoren bij ketenpartners, te waarborgen dat leveranciers het ingezette beleid naleven. Duurzaamheid is voor Waldan meer dan voldoen aan eisen en regelgeving, het gaat om kansen benutten, risico’s herkennen en hier realistisch mee omgaan, met oog voor de omgeving en de betrokken partijen.

Bovendien vergroot u met duurzaamheid de waarde van uw propositie naar klanten, laat u zien dat communicatie over duurzaamheid meer is dan alleen woorden, en versterkt uw reputatie. Intern kunt u het moreel van medewekers stimuleren door ze actief te laten bijdragen aan de duurzame missie van uw organisatie.

Waldan is duurzaam

Waldan kiest voor een principe-gebaseerde benadering als het gaat om duurzaamheid. Waar duurzaamheid concreet voor staat, hangt namelijk af van de situatie. Zo kan Waldan in elke situatie kiezen voor de optimale actie die duurzaamheid bevordert. Net als ‘privacy bij design’ of ‘security by design’ staat ‘duurzaamheid’ aan de basis bij ondernemen voor Waldan: ‘Done well‘.

Waldan verwezenlijkt deze strategie door bij beslissingen en gedrag te kijken naar duurzame opties. Voorbeelden zijn: het reduceren van papiergebruik, het inzetten van digitale middelen bij werken, door te reizen met de fiets of openbaar vervoer waar mogelijk, door verspilling van zakelijke middelen tegen te gaan en hergebruik te stimuleren op een verantwoorde wijze.

Laten we het duurzaam maken

Graag gaat Waldan met u het gesprek aan om te kijken hoe de dienstverlening bij kan dragen aan uw doelstellingen op gebied van duurzaamheid/social return/CSR/beleid inzake duurzaamheid. Denk aan:

  • Governance. Waldan staat open voor overeenkomen van contractuele afspraken tegen corruptie, terrorisme en discriminatie. En voor transparante afspraken ter bevordering van duurzaamheid, diversiteit en inclusiviteit.
  • Sustainable return. Waldan kan ook afspraken maken om duurzaamheid te bevorderen, waaronder de optie om bij offerte een deel van de betaalde vergoeding voor de dienstverlening aantoonbaar te besteden aan duurzame en sociale initatieven.

Waldan: done well.

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het