Impressum

Over impressum

Sommige websites hebben een impressum. De herkomst hiervan ligt in Duitse regelgeving. Sinds 1997 verplicht de Telemediengesetz bij websites om een impressum te tonen op elk online kanaal wanneer de organisatie communiceert met een potentiële klant in de Duitse markt. De inhoud bevat gegevens die de identiteit van de websitehouder herleidbaar maken. De gedachte is dat de identiteit door een consument achterhaald moet kunnen worden om vertrouwen te geven en goed zaken te kunnen doen. Waldan wil met deze pagina dit gedachtengoed onderschrijven. In Nederland hebben we geen impressumverplichting maar kennen wij ook diverse verplichtingen van deze aard, zoals informatie die dienstverrichters in kader van de dienstenrichtlijn (Afd. 2A, Titel 5, Boek 6 B.W.) moeten ontsluiten en gelden er specifieke regels waar advocatenkantoren aan moeten voldoen zoals artikel 7.4 Voda. Om aan deze verplichtingen tegemoet te komen en vertrouwen te ontwikkelen heb ik hieronder informatie opgenomen.

Impressum jurist

Om te weten met wie u in zee gaat volgt als onderdeel van het impressum een beschrijving van de jurist Reinaert Wolff, gebaseerd op uitkomsten van erkende testen zoals PACT, Mapstell, Insights, en Myers-Briggs. Waldan is ervan overtuigd dat openheid van zaken geven over de persoon achter het kantoor leidt tot een betere relatie en betere verstandshouding. Daardoor kan Waldan een hoger niveau van dienstverlening bereiken dan veel advocaten. Vertrouwen maakt betere en passende dienstverlening mogelijk.


Analyse en een innovatieve visie behoren tot Reinaerts natuurlijke krachten. Dit is een sterke combinatie, omdat hij zijn analytisch vermogen kan gebruiken om een visie te vormen, voor zichzelf maar ook voor cliënten. Reinaert is bescheiden als het aankomt op het verkopen van zijn eigen competenties, maar dient niet te worden onderschat. Hij beschikt over een goed ontwikkeld probleemoplossend vermogen en het planmatig aanpakken van zaken. Op basis van zijn visie vormt hij met overtuiging een oplossing en kan daar, vanuit de stip aan de horizon, in juridische zin richting aan geven. Wilskracht is bij Reinaert sterk aanwezig. Hij geeft actief richting aan, en ondersteunt dat door initiatief te nemen. Een risico is dat hij dermate kritisch is dat hij strenger voor zichzelf en zijn omgeving is dan nodig. Daardoor kan hij stevig en behoorlijk doortastend op anderen overkomen. Hij is in staat om dit te beteugelen doordat hij beschikt over een goed aanpassingsvermogen. Mede door het groot aantal verschillende soorten organisaties en mensen waar hij mee heeft samengewerkt is hij in staat om de juiste taal en toon te kiezen en flexibiliteit naar de ontvanger te betrachten, terwijl hij als advocaat/raadgever zich bovengemiddeld kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Ook beschikt Reinaert over een vermogen tot diplomatie, zeker wanneer hij vanuit rust en vertrouwen handelt. Dat gezegd hebbende is hij een onafhankelijk denker en schuwt het niet om een kritische visie te geven als hij daar aanleiding en gelegenheid voor ziet.

Reinaerts innerlijke voorkeurstype ligt voor een belangrijk deel bij de ratio (blauw). Hij baseert redenaties op logische oorzaak- en gevolgelementen. Vanuit zijn beschouwende karakter kan hij de situatie zeer gedetailleerd opnemen en/of problemen analyseren, waarbij hij zijn eigen ethische kader gebruikte om een objectieve analyse te maken. Want naast ratio vormt Reinaert ideeën op basis van ingeving en inspiratie. Hij kan redeneren op een hoog abstractie en theoretisch niveau, en koestert een voorkeur voor originaliteit. Hij brainstormt graag over ideeën creert door deze combinatie van ratio en intuïtie innovatieve oplossingen. Reinaert heeft een sterke drive om te zoeken haalbare en pragmatische oplossingen en geeft daarvoor concreet advies mee aan cliënten.

Naar de buitenwereld toe kan Reinaert op basis van zijn voorkeurstype aan anderen ook voortvarend handelen op basis van intuïtie en directief handelen (rood). Door de loop van de jaren heeft hij deze energie evenwel in balans gebracht met andere voorkeursenergieën zoals een behoefte tot compassie, harmonie en overeenstemming (groen). Reinaert vindt het belangrijk dat de juiste stakeholders gehoord worden en er gezamenlijk een besluit genomen wordt of een overeenkomst een passende mate van ‘gelijk speelveld’ biedt. Zoals reeds aangegeven maakt de hoge mate van wilskracht waarover hij beschikt dat hij zijn mening weliswaar vriendelijk maar ook zeer dwingend kan brengen. De vriendelijke stem maakt hem een prettig deelnemer van onderhandelingen, maar hij heeft een uitgesproken mening en zal onvermoeibaar vechten voor een idee waarin hij gelooft of het belang van de cliënt als hij daar achter staat. Zoals een cliënt ooit omschreef: Reinaert kan zich vastbijten in een zaak als een pitbull of beter nog: een wolf. Daarbij moet gezegd worden dat hij vanuit zijn type deze energie zelden gebruikt om er zelf beter van te worden: altruïsme zit diep verwoven in zijn systeem. Als advocaat handelt hij met creativiteit, verbeelding, overtuiging en gevoeligheid – niet om voordeel te halen, maar om zaken in balans te brengen. Hij gelooft in een betere wereld, waarbij onrecht bestreden moet worden en liefde een eerlijke kans krijgt, en redelijkheid en reciprociteit het mogelijk maakt om veel problemen op te lossen.

Impressum Waldan

Impressum Waldan

 1. De naam van het kantoor is Waldan.
 2. Waldan is een eenmanskantoor.
 3. Het geografische adres en postadres vindt u op de contactpagina . Dit is ook het ‘feitelijke adres’ waarmee de advocaat is ingeschreven bij de BAR. Waldan heeft een digitaal bezoekadres, zijnde deze website en acteert bij voorkeur digitaal. U kunt het snelste telefonisch contact opnemen +31 6 2366 4286 of als dat niet lukt e-mailen (reinaert @waldan.nl) of het contactformulier invullen. Fysiek ontmoeten is mogelijk op afspraak, bijvoorbeeld op uw locatie.
 4. Waldan is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder vestigingsnr. 000035590513 en nummer 67013481.
 5. De advocaat R.H. Wolff is in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl. Waldan is ingeschreven bij de Orde van Advocaten Noord-Holland, Kruisweg 70, 2011 LG Haarlem, tel. 023 – 5530 180, info@advocatenorde-nh.nl.
 6. De advocaat is verricht naast zijn advocaten praktijk nevenwerkzaamheden. R.H. Wolff is penningmeester van Stichting Evenementen JCI Kennemerland en voorzitter van een VvE.
 7. Het BTW-nummer is NL001606959B45.
 8. De algemene voorwaarden kunt u op deze website raadplegen door op de link in deze zin te klikken.
 9. Op overeenkomsten die Waldan aangaat verklaart Waldan het Nederlands recht van toepassing, zulks met inachtneming van toepasselijke dwingrechtelijke wettelijke bepalingen en verdragen, zoals de Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I), PbEU 2008, L 177/6 en diens opvolgers.
 10. De voorwaarden van Waldan (zie punt 7) bepalen dat de bevoegde rechtsinstantie te Noord Holland de bevoegde rechter is.
 11. Waldan hanteert geen vaste vooraf vastgestelde prijs voor het geven van advies. Waldan betracht transparantie hierover in beperkte mate op deze website (zie tarieven) om diens concurrentiepositie te bewaken. Daarnaast maakt Waldan bij opdrachten kenbaar hoe de prijs wordt berekend of geeft een voldoende gedetailleerde kostenraming waarmee tranparantie wordt gegeven aan clienten.
 12. Waldan beschikt niet over een derdengeldenrekening en is niet aangesloten bij een stichting Derdengelden.
 13. Waldan heeft een waarnemer, (G.T. Poot) voor het geval de advocaat door belet of ontstentenis niet in staat is langere tijd zijn werkzaamheden te verrichten. De afspraken met de waarnemer zijn schriftelijk vastgelegd.
 14. Waldan verleent geen sociale rechtsbijstand op basis van toevoeging. Waldan is niet ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand.
 15. Een beschrijving in algemene bewoordingen van de juridische dienstverlening op bepaalde rechtsgebieden, advisering vind u op diverse pagina’s van deze website. Waldan kan naast juridisch advies ook advies en/of consultancydiensten verstrekken op het gebied van management en bedrijfsvoering. Dergelijke opdrachten kunnen op verzoek van een partij separaat en schriftelijk worden overeengekomen.
 16. Inzake procesvoering heeft Waldan een eigen kantoorbeleid, in die zin dat procederen bij voorkeur wordt vermeden c.q. doorverwezen naar andere advocaten, doch benadrukt dat Waldan conflicten wel degelijk beoordeelt en tracht te vermijden en/of op te lossen in voordeel van de cliënt, doch is bevoegd & bereid over te gaan tot procederen als dat nodig is.
 17. Waldan beschikt over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij Markel Nederland een verzekeraar, met kantoor in Rotterdam, gespecialiseerd in zakelijke niche verzekeringen. De financiële dekking van deze verzekering bedraagt tenminste 500.000 euro en voldoet aan de richtlijnen die de Orde van advocaten aan een dergelijke verzekering geldt. De geografische dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is wereldwijd, met uitzondering van aanspraken waarop het recht van USA van toepassing is of welke in de USA aanhangig worden gemaakt.
 18. Indien cliënten meer informatie wensen over de door Waldan verrichte diensten of een klacht overwegen in te dienen dan kan dit via het gebruikelijke correspondentieadres van Waldan wat is vermeld op de contactpagina .
 19. Waldan ziet een klacht als een gelegenheid die zich aandient om de relatie te behouden, te intensiveren en een spiegel voor Waldan ten aanzien van geleverde diensten. De klachtenregeling van het kantoor vindt u via de link in deze zin. Waldan spant zich in om zo spoedig mogelijk te reageren op klachten en in redelijkheid alles in het werk te stellen om een bevredigende oplossing te vinden. Daarbij is communicatie en medewerking van de cliënt onontbeerlijk. Tegelijk is een klacht geen middel dat dient te worden ingezet om kosteloos extra diensten te verkrijgen of om onder aangegane verplichtingen uit te komen. De cliënt is geen keizer, en dient zich te gedragen als een goed opdrachtgever.

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het