Privacyverklaring

Versie: 1.1

Algemeen

Dit is de privacyverklaring van Waldan. Waldan houdt zich bezig met juridische dienstverlening in het algemeen en het voeren van een advocatenpraktijk in het bijzonder. In deze privacyverklaring geeft Waldan toelichting over het verwerken van uw persoonsgegevens en hoe Waldan uw privacy beschermt.

Waldan hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt door Waldan, en in sommige gevallen ook door andere partijen die Waldan daartoe ingeschakeld, in overeenstemming met toepasselijke wet en regelgeving. Hierbij kunt u denken aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Welke persoonsgegevens verwerkt Waldan?

Waldan verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • basisgegevens, zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel en titel
 • contactgegevens, zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die Waldan kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van wettelijke grondslagen;
 • gegevens met betrekking tot het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP adres, voor zover Waldan’s website dat zou registreren en;
 • gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website voor zover dat bij analyse en onderhoud van de website plaatsvindt;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u verstrekt of die Waldan kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna vermeld.

Wat is het doel van de verwerking?

Waldan verwerkt gegevens, waaronder persoonsgegevens. Waldan gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om juridische diensten te verstrekken;
 • om aan juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om de geleverde diensten te controleren en om deze te verbeteren;
 • om de website te verbeteren en te onderhouden;
 • voor het versturen van uitnodigingen, aanbiedingen voor dienstverlening en informatie;
 • om contact met u te kunnen opnemen en contact te onderhouden.

Hoe komt Waldan aan gegevens?

De gegevens die Waldan verwerkt, verstrekt u en/of uw organisatie zelf aan Waldan, voor de dienstverlening of om mogelijkheden daartoe te verkennen. Daarnaast krijgen wij uw gegevens uit andere bronnen, zoals andere advocaten, wederpartijen, of door gebruik te maken van openbare bronnen zoals het internet en het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Op grond waarvan verwerkt Waldan persoonsgegevens?

Het gebruik van persoonsgegevens moet volgens de AVG kunnen worden herleid op een van de wettelijke grondslagen. Op grond van de wet is het onder meer toegestaan om uw persoonsgegevens te verwerken bij het uitvoeren van een overeenkomst (zoals een opdrachtovereenkomst die Waldan met u aangaat), om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals onderzoek voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), maar ook als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, of als de gegevensverwerking noodzakelijk is omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben.

Als Waldan alleen met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerkt (en er geen andere grondslag is), dan mag u deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Worden uw gegevens geautomatiseerd verwerkt?

Nee. Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens houdt in dat er besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Waldan heeft persoonlijke dienstverlening hoog in het vaandel en gebruikt dergelijke verwerkingssystemen niet om automatische besluiten te nemen.

Verstrekt Waldan persoonsgegevens aan derden?

Waldan verkoopt uw gegevens niet.

In bepaalde gevallen kan Waldan persoonsgegevens aan andere partijen verstrekken, waaronder, maar niet uitsluitend:

 • derden partijen die op enige wijze verband houden met de totstandkoming en uitvoering van de diensten van Waldan, denk bijvoorbeeld aan wederpartijen, advocaten, gerechtelijke en arbitraire instanties;
 • derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

De partijen die over uw persoonsgegevens komen te beschikken, zijn ook zelf verantwoordelijk voor de naleving van wet- en wetgeving. Waldan is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door andere verantwoordelijken. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker van Waldan, sluit Waldan met die derde een verwerkersovereenkomst. Daarin staan afspraken over het verwerken, beveiligen en vertrouwelijk houden van deze gegevens. Waldan blijft in dat geval verantwoordelijk voor de verwerkingen van die verwerkers.

Hoe lang bewaart Waldan persoonsgegevens?

Waldan bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en in lijn met de relevante wet- en regelgeving. Als uw gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd en/of vernietigd.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens?

Waldan neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Welke rechten hebt u?

De AVG kan rechten geven aan mensen met betrekking tot het verwerken van hun persoonsgegevens. Welke dit zijn hangt af van de gegevens, grondslagen en de situatie.

 • U mag een inzage verzoek doen om inzicht te krijgen welke persoonsgegevens Waldan verwerkt.
 • Als persoonsgegevens niet (meer) kloppen, kunt u schriftelijk verzoeken deze te corrigeren.
 • U kunt vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwijderen.
 • U kunt uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken.
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U hebt het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens aan een andere organisatie te sturen.

Voor meer informatie over uw wettelijke rechten als betrokken persoon verwijst Waldan u naar de Autoriteit Persoonsgegevens, welke beschikken over meer informatie en uitleg kunnen geven.  

U kunt natuurlijk een verzoek of bezwaar sturen aan Waldan naar bovenstaande contactgegevens, maar Waldan nodigt u uit om contact op te nemen, om te kijken wat er speelt en eventuele vragen weg te nemen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, kan Waldan verzoeken om gegevens om uw identiteit te verifiëren. Als Waldan (of een andere partij) vraagt om identiteitsbewijs in te zien of een kopie te sturen raad Waldan altijd aan om uw privacy te beschermen door de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), en het Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld met de gratis app van de rijksoverheid ‘kopieID-app’.

Waldan streeft er naar snel te reageren op verzoeken, binnen de geldende termijnen. U kunt ook vragen naar de status van een verzoek.

Klacht indienen?

Naast Waldan’s klachtenprocedure bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt of behoefte hebt aan meer informatie, neem dan gerust contact met Waldan op.

Contactgegevens van Waldan

Verwerkingsverantwoordelijke: Waldan
Adres: Spaarne 79
Postcode en plaats: 2011 CG  Haarlem
e-mailadres: reinaert@Waldan.nl
KvK-nummer: 6703481

Waldan plaatst cookies van Google analytics om de website te verbeteren. meer informatie

Waldan gebruikt cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Waldan gebruikt hierbij de geautomatiseerde diensten van Google. In dit verband heeft Waldan een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Deze verwerking raakt de privacy van u als bezoeker nauwlijks en vormt volgens de Autoriteit Persoonsgegevens een gerechtvaardigd belang als bedoeld in artikel 8 sub f van de Wet bescherming persoonsgegevens. Op deze reden hoeft Waldan u geen toestemming te vragen. Als u niet akkoord bent en er zijn toch cookies geplaatst, dan kunt u deze zelf eenvoudig verwijderen. De instellingen om cookies te verwijderen vindt u in bij de instellingen van uw internetbrowser. Om u daarbij te helpen geeft Waldan hierna hyperlinks met instructies voor het verwijderen van cookies bij enkele populaire browsers: > voor Internet Explorer van Microsoft gaat u naar: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies > voor FireFox van Mozilla gaat u naar: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies verwijderen > voor Chrome van Google gaat u naar: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl > voor Safari van Apple gaat u naar: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Ik begrijp het